Achrus albicosta

(Kusnezov, 1929)

Information

References
  • Gnezdilov, V.M., I. Özgen, A.F. Emeljanov & V.V. Neimorovets 2021. First record of the leafhopper tribe Adelungiini Baker (Hemiptera, Auchenorrhyncha, Cicadellidae: Megophthalminae) from Turkey, with notes on Achrus albicosta (Kusnezov, 1929). Zootaxa 4950(3): 580-588.