Pentastiridius leporinus

(Linnaeus, 1761)

Information

References
  • Freitas, É. & D. Aguín-Pombo 2021. Taxonomy of the Cixiidae (Hemiptera, Fulgoromorpha) from the Madeira archipelago. European Journal of Taxonomy 744: 1-37.

Images

♂ Imago

♀ Imago